I

Przepisy ogólne

§1

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Uniwersytetu Obywatelskiego dla dzieci,

Organizatorze – należy przez to rozumieć Fundację Dobro Kultury w Słubicach we współpracy z partnerami: Fundacją na rzecz Collegium Polonicum ze Słubic oraz Freiwilligenzentrum z Frankfurtu nad Odrą,

Uniwersytecie Obywatelskim – należy przez to rozumieć projekt edukacyjny „Uniwersytet Obywatelski dla dzieci",

Studentach – należy przez to rozumieć uczniów klas czwartych, piątych i szóstych szkół podstawowych biorących udział w projekcie edukacyjnym „Uniwersytet Obywatelski dla dzieci".

II

Podstawowe informacje

§2

1. Uniwersytet Obywatelski dla dzieci to projekt edukacyjny dla uczniów klas czwartych, piątych i szóstych szkół podstawowych.

2. Ideą Uniwersytetu jest budowanie świadomego społeczeństwa poprzez rozwijanie postaw obywatelskich wśród uczniów powiatu słubickiego.

3. Zajęcia Uniwersytetu Obywatelskiego dla dzieci odbywają się w systemie rocznym. Rok akademicki składa się z dziewięciu wykładów i warsztatów tematycznych oraz wykładu inauguracyjnego, uroczystego zakończenia i olimpiady wiedzy obywatelskiej.

4. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców, trenerów i specjalistów, w tym nauczycieli akademickich.

5. Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach przedpołudniowych w Collegium Polonicum w Słubicach chyba, że organizator postanowi inaczej.

6. Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia zajęć również w innych miejscach.

7. Maksymalna liczba miejsc dla Studentów zajęć została określona na poziomie 150 osób.

8. Uczestnictwo w zajęciach Uniwersytetu Obywatelskiego dla dzieci jest bezpłatne.

9. Każdy uczestnik zostaje przez Organizatora ubezpieczony na czas zajęć.

III

Zasady rekrutacji

§3

1. Rekrutacja podzielona jest na zgłoszenia grupowe i indywidualne.

2. Zgłoszeń grupowych na zajęcia mogą dokonywać szkoły poprzez wypełnienie i dostarczenie do siedziby Organizatora formularza zgłoszeniowego i deklaracji uczestnictwa podpisanej przez każdego rodzica lub opiekuna prawnego Studenta.

3. Zgłoszeń indywidualnych mogą dokonywać rodzice lub opiekunowie prawni Studentów poprzez wypełnienie i dostarczenie do siedziby Organizatora podpisanej deklaracji uczestnictwa.

4. Zapisy przyjmowane są od 5 do 27 września 2012 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do siedziby Fundacji.

5. W szczególnych przypadkach czas przyjmowania zgłoszeń może zostać wydłużony.

§4

1. Podstawowym kryterium rekrutacji jest bycie uczniem szkoły podstawowej (czwartej, piątej lub szóstej klasy). Uczestnik powinien uczęszczać do szkoły z terenu powiatu słubickiego lub zamieszkiwać na stałe na jego terenie.

2. Nabór organizowany jest z zachowaniem zasady równych szans, dlatego organizator dołoży starań, aby z każdej gminy powiatu słubickiego udział w zajęciach wzięła zbliżona liczba Studentów.

3. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność poprawnie wypełnionych zgłoszeń, przy zachowaniu zasady równych szans.

§5

1. Lista przyjętych Studentów publikowana będzie na stronie internetowej Uniwersytetu Obywatelskiego dla dzieci oraz przesłana do szkół podstawowych.

2. Jeżeli w formularzu rejestracyjnym został podany adres e-mail, informacja o przyjęciu dziecka jest również wysyłana na wskazany adres.

3. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane na zajęcia z powodu wyczerpania limitu miejsc, zostają automatycznie wpisane na listę rezerwową oraz mogą uczestniczyć w wykładach jako słuchacze. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc słuchacze nie uczestniczą w warsztatach.

4. W przypadku ewentualnych pisemnych rezygnacji zwalniane miejsca proponowane będą osobom z listy rezerwowej. W tym przypadku również decyduje kolejność zgłoszeń i zasada równych szans.

5. Rezygnacja, zgodnie z regulaminem powinna być złożona na piśmie (dopuszczamy rezygnację drogą mailową) przez rodzica lub opiekuna prawnego. Przejście z listy rezerwowej do statusu studenta może odbyć się tylko przed rozpoczęciem trwania roku akademickiego, tj. do 12.10.2012 r. Nie można uzyskać statusu studenta w trakcie trwania roku akademickiego.

IV

Zasady uczestnictwa

§6

1. Osoba zakwalifikowana do projektu nabywa status Studenta Uniwersytetu Obywatelskiego dla dzieci.

2. Każdy Student Uniwersytetu Obywatelskiego dla dzieci otrzymuje indeks.

3. Student zobowiązany jest do posiadania indeksu podczas każdego warsztatu realizowanych w ramach Uniwersytetu Obywatelskiego dla dzieci. Student zobowiązany jest do dopilnowania dokonania wpisu do indeksu po każdych zajęciach przez Opiekuna wydziału. Wpisy stanowić będą podstawę do uzyskania zaliczenia roku.

4. W przypadku zgubienia indeksu należy wysłać na adres e-mail Uniwersytetu Obywatelskiego dla dzieci (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) pisemną prośbę o wydanie duplikatu.

§7

1. Opiekun prawny lub wyznaczona osoba dorosła odpowiedzialna jest za bezpieczne dostarczenie i odebranie Studenta na spotkania Uniwersytetu Obywatelskiego dla dzieci.

2. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z dojazdem Studentów na zajęcia.

3. Bezpłatny dojazd dla grup Studentów zgłaszanych przez szkoły podstawowe może zorganizować samorząd gminny.

4. Rodzic lub opiekun prawny nie ma obowiązku pozostawać na terenie Collegium Polonicum podczas trwania zajęć. Jednak jest to wskazane ze względów bezpieczeństwa. Szczególnie w przypadkach gdy dziecko jest chore np. na cukrzycę lub padaczkę i jego stan zdrowia może ulec nagłemu pogorszeniu.

§8

1. Na zakończenie Uniwersytetu Obywatelskiego dla dzieci przeprowadzona zostanie Olimpiada wiedzy obywatelskiej sprawdzająca poziom wiedzy uzyskanej podczas wykładów i warsztatów.

2. Przystąpienie do Olimpiady wiedzy obywatelskiej nie jest obowiązkowe. Mogą wziąć w niej udział wszyscy chętni studenci.

3. 24 studentów z najlepszymi wynikami w ramach nagrody otrzyma możliwość udziału w trzydniowym wyjeździe wraz z jednym rodzicem lub opiekunem prawnym.

4. Podczas wyjazdu każde dziecko musi mieć zapewnioną całodobową opiekę osoby dorosłej, która może być do tego uprawniona przez rodziców lub opiekunów prawnych w ich zastępstwie. Stosowne oświadczenie musi zostać złożone u Organizatora na tydzień przed wyjazdem.

5. Ze strony Organizatora w wyjeździe udział wezmą opiekunowie wydziałów, którzy odpowiedzialni będą za kwestie techniczno – merytoryczne wyjazdu.

6. Podczas wyjazdu dzieci, pod okiem rodziców oraz opiekunów wydziałów będą miały okazję do poszerzenia swojej wiedzy obywatelskiej. Grupa odwiedzi atrakcyjne miejsca w Warszawie, związane z życiem publicznym i społecznym w kraju - Sejm, Senat, Ministerstwa, fundacje ogólnopolskie, redakcje gazet, telewizji. Szczegółowy plan wyjazdu zostanie opracowany przez Organizatora i podany do informacji uczestników na trzy tygodnie przed wyjazdem.

7. W przypadku rezygnacji z wyjazdu jednego ze studentów wolne miejsce przypada osobie następnej w kolejności w rankingu uzyskanych punktów podczas Olimpiady.

8. W przypadku równorzędnej ilości punktów uzyskanych na Olimpiadzie pod uwagę brana będzie frekwencja na zajęciach. Do wyjazdu zakwalifikowana zostanie osoba, która wzięła udział w większej ilości spotkań.

§9

1. Ukończenie roku akademickiego zalicza się na podstawie wpisów do indeksu, które potwierdzają obecności Studenta na zajęciach. Dodatkowym potwierdzeniem uczestnictwa są listy obecności Studentów na zajęciach.

2. Student obecny na co najmniej 7 spotkaniach otrzymuje dyplom ukończenia roku.

3. Dyplomy ukończenia są wręczane na uroczystym zakończeniu roku akademickiego.

§10

1. Student w każdej chwili może zrezygnować z uczestnictwa w zajęciach.

2. O fakcie rezygnacji rodzic lub prawny opiekun Studenta powinni powiadomić drogą pisemną Organizatora.

V

Organizacja spotkań

§11

1. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Collegium Polonicum w Słubicach, jednak Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca realizacji zajęć po wcześniejszym powiadomieniu opiekunów, rodziców i uczniów.

2. Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach przedpołudniowych zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie projektu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zajęć po wcześniejszym powiadomieniu opiekunów, rodziców i uczniów.

3. Każdy wykład trwać będzie ok. 1,5 godziny. Tyle samo potrwają warsztaty odbywające się bezpośrednio po wykładzie. Łącznie z przerwami zajęcia będą trwały ok. 3,5 godziny zegarowej. Odbędzie się razem 9 spotkań (wykład + warsztaty), po jednym w każdym miesiącu.

4. Wykłady prowadzone są dla wszystkich studentów razem. Warsztaty odbywają się w sześciu mniejszych grupach (po 25 osób każda). Student przydzielony do grupy uczestniczy w warsztatach wraz z przydzieloną mu grupą. Ze względów organizacyjnych udział studenta w zajęciach wraz z inną grupą nie jest możliwy.

5. Każda grupa posiada indywidualnego opiekuna – dziekana wydziału. Opiekun jest osobą „pierwszego kontaktu" w sprawach organizacyjno – administracyjnych. Do niego w pierwszej kolejności należy kierować pytania i uwagi. Opiekunowie grup zostaną wyznaczeni uczestnikom na etapie zakwalifikowania na zajęcia.

6. W wykładach biorą udział dzieci oraz chętni rodzice, w zależności od ilości wolnych miejsc w auli. W warsztatach udział biorą jedynie dzieci, podzielone na 6 grup. W trakcie zajęć dzieci pozostają pod opieką Organizatora.

7. Wszystkie materiały pomocnicze na zajęcia zapewnia Organizator.

§12

1. Każdy Student jest zobowiązany przybyć na zajęcia 15 minut przed ich rozpoczęciem.

2. Na każdym spotkaniu, jeszcze przed rozpoczęciem zajęć, Student zobowiązany jest do podpisania listy obecności.

3. Na zakończenie każdego spotkania Student otrzymuje pieczątkę w indeksie, która stanowi potwierdzenie jego udziału w zajęciach. Zaliczenie roku akademickiego uzyskają Studenci, którzy będą obecni na 7 spotkaniach.

4. Student zobowiązuje się do słuchania poleceń prowadzącego zajęcia, Organizatora i opiekunów grup. Student który w rażący sposób zakłóca przebieg zajęć lub nie stosuje się do poleceń opiekunów i prowadzących może zostać skreślony z listy studentów. Informację taką Organizator przekazuje na piśmie rodzicom lub opiekunom prawnym studenta.

5. Za powstałe z umyślnego działania Studenta szkody materialne odpowiedzialność ponoszą jego rodzice lub opiekunowie.

§13

1. Każdy rodzic lub opiekun prawny Studenta Uniwersytetu Obywatelskiego dla dzieci zobowiązany jest do zapoznania się z programem zajęć oraz harmonogramem spotkań dostępnym na stronie internetowej (www.dobrokultury.org/uni) oraz śledzenia na bieżąco wszelkich informacji organizacyjnych tam zamieszczanych.

VI

Postanowienia końcowe

§14

1. Rodzice i opiekunowie prawni Studentów wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji związanych z organizacją Uniwersytetu Obywatelskiego dla dzieci w trybie art. 10 pkt. 2 Ustawy z dnia 18.07.2002 „O świadczeniu usług drogą elektroniczną".

2. Zgłoszenie dziecka do projektu równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do organizacji Uniwersytetu Obywatelskiego dla dzieci (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 883).

3. Dokonanie zgłoszenia i udział dziecka w spotkaniach Uniwersytetu Obywatelskiego dla dzieci są równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w materiałach o charakterze informacyjnym, promocyjnym oraz na stronie internetowej Uniwersytetu Obywatelskiego dla dzieci (fotografie i filmy wideo).

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.

5. O wszelkich zmianach uczestnicy spotkań informowani będą za pośrednictwem strony internetowej.

 

Regulamin Uniwersytetu Obywatelskiego dla dzieci - wersja do pobrania w pliku PDF